تبلیغات
._.All My Little Things._. - برآیــ مآدربزرگمــ :)
برآیــ مآدربزرگمــ :)

http://8pic.ir/images/92wiucjumg6caqqdqaig.jpg


چشمان آبی پر مهــرت که همیشه مهربان بــود و حــآلا هم که در دور دَسـ ـ ـ ـت هآیی دست از سرم بر نمی دآرَنـــد...
آبی آب دریا ظالمـ ـ ـ ـانه چشم هایم را اَشکــین میکنند!
اَشک هایی که ظالم تر از دریـ ـ ـ ـآ بی مِهر بر گونه هآیم بوسه می نشـ ـ ـ ـانند،
زیـــرآ دَریـ ـ ـ ـآ یـ ـ ـ ـآد آوَر چشــ ـ ـمآن زیبـ ـ ـآی تو اَسـ ـ ـت
چـــــه طور بِگـ ـ ـ ـویم؟
تَنهــآ چشمانت نــــــه بَلـ ـ ـ ـکه همه چیـ ـ ـ ـزَت!
صدآی دریا مرا به اوجــــ صدآی آرام بخـشت می بَـ ـ ـ ـرد!
موج هآی دَریـــآ مَـرا به یــــآد پوســت نآهمـــوار اما نرم و لطیـ ـ ـفت می اندازد!
وُسـ ـ ـعَت دریـآ مرا یاد دل وســـــیعت می اندازد!
مهربــــــآنم،چشمان دو رَنـــگت برخلاف دو رنگی اِنســآن هـآی دنیا زیبا بودند...
یـ ـ ـک چشم ابی فـ ـ ـیروزه ای کـه هَمیشـــه مایه ی عذابت بـــود!
زیرآ مردمکــــــی در چـ ـ ـشم زیبایت نبود!
چشم دیـ ـ ـگَرت هم که آبـ ـ ـ ـی خوش رَنگی بود
بـ ـ ـآ رگه ها سبز رَنگی به داخل آن
که تآ همین چند ماه پیش مَـرا به این اشتبــآه می اَنــــــدآخت
که چِـ ـ ـ ـشمَت سَـ ـ ـبز است!
مهربانم دوست دارم مرا مانند بچـگی اَم 
در آغـ ـ ـوش پر مِــــهرت بگیری و بفشـ ـ ـار
آغوشــــی که با وجودِ گرمایَــش خوآب آور بود...حالا هم مرا به آغوش بگیر دریــــــآی خـــآطره ســآز!
به یاد او!
مرا به خواب ببر!
مرا به خواب ببر اما...
دیگر هرگر بیدارم نکن!
گـــونه ای مرآ در آغوش بگیر که گُرگ هـــآی ایــــن زَمـــــآنه پیـــــدایَم نَکنـــند
گُــــرگ هآیـــــی که با دو رنگیشـــــــآن مرا به یـــآدش می َندازند...
دَر این دنیای فـــآنی چیزی نیســــت هَمه چیز شبیه آن شُــــــده اند!
بگذار به پیش کَــسی بروم که دِلَـــم برای فیروزه ی چِشــــــــمش ، 
برآی دو رنگی چشــمانش،برآی مــهرش،برآی غر هایــش،برآی دســتپختش،
بَرای بوســــــه هایش،برای خودش حـتی برای همه چیزش پر میکشد!
دلَــم تَـــــنگ اوست که هیچ خیــــآط مآهری هم نمیتواند اَز هم باز کند و دوبـــــــاره بدوزتـــــــــش!

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

تقدیمی به مادر بزرگ مرحومم!

نفری یه صلوات و فاتحه بفرستین...

[ جمعه 1 مرداد 1395 ] [ 11:06 ق.ظ ] [ ೋღ мαяуαм ღೋ ] [ FixED :) () ]
آخرین مطالب